Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-129021-2 Osaühing Forellipüük keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-129155-3 Kiirgustegevusloa nr KTL-506621/19 muutmise taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-101418-506 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest VKG Oil AS 18.07.2024
DM-127940-10 Väo XIX uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluse lõpetamisest teavitamine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-127239-11 Infosoov Hershel OÜ taotluse M-127239 menetluses AS Harku Karjäär 18.07.2024
DM-129144-1 Osaühingu Parila Klaas keskkonnaloa nr L.ÕV/317254 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-129141-2 MA vastus_Männiku XXV uuringuruum_18.07.2024 Maa-amet 18.07.2024
DM-129022-2 osaühing TBD Pharmatech keskkonnakompleksloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-129170-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024936 Exatech OÜ 18.07.2024
DM-128826-8 Infosoov keskkonnaloa taotluse KL-522260 menetluse kohta Ants Lubi 18.07.2024
DM-129178-1 Parandus AS.MAKO keskkonnaloa nr L.VV/327363 loa muutmisele Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus 18.07.2024
DL-333023-1 Vee erikasutusega seotud töödega alustamise teade - L.VV/333023 AS Saarte Liinid 18.07.2024
DM-129014-4 OÜ Print Best keskkonnaloa esmataotlusest teavitamine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-129014-3 OÜ Print Best keskkonnaloa esmataotluse kohta arvamuse küsimine kohalikult omavalitsuselt Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-128973-2 VAG Autolammutus OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-127940-9 Väo XIX uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse tagastamine ja menetluse lõpetamine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-129028-2 Poka kaubandus OÜ jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/518678 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-117397-28 Raatsiotsa II kruusakarjääri keskkonnakaitseloa muutmise taotluse menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-128370-11 Rapla- ja Pärnumaa maavarade teemaplaneeringu uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa korralduse ja loa eelnõu avalikustamise käigus laekunud seisukoha edastamine arvamuse avaldamiseks ja menetluse tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-128905-4 Taotlus Keskkonnaaametile 17.07.2024 Amestop OÜ 18.07.2024
DM-127716-6 Arvamus Rakvere Farmid Aktsiaselts keskkonnakompleksloa nr KKL-522244 andmise otsuse eelnõu kohta Terviseamet 18.07.2024
DM-128912-3 Vastuskiri tähtaja pikendamise osas Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-127148-6 Keskkonnakompleksloa nr KKL/300389 muutmise taotluse esitamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-128003-5 Meeldetuletus Haapsalu Linnavalitsus jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamiseks Keskkonnaamet 18.07.2024
DL-000895-5 NOTIFICATION/NOTIFICA IT000895. CHANGE OF THE ROUTE/MODIFICA ITINERARIO. Art. 17-1013/2006 Enki srl 18.07.2024
DM-126294-18 Vastuskiri lisateabe küsimisele keskkonnakaitselubade pikendamise menetlustes (Alesti liivakarjäär ja Alesti II kruusakarjäär) Tariston AS 18.07.2024
DM-121991-12 Vangu II keskkonnaloa taotlusele algatatud keskkonnamõju hindamise menetluse lõpetamine ja taotluse tagastamine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-128976-3 Heidelberg Materials Kunda AS jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/522342 väljastamine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-129014-2 OÜ Print Best keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-121546-49 Riigi huvi väljaselgitamine Reiu-Liiva liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-127985-11 Jaakna IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/521664 andmine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-129001-2 OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam keskkonnakompleksloa KKL/327404 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-129137-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-128804-4 Keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1023555 puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-121546-48 Reiu-Liiva ja Reiu-Liiva II liivakarjääride menetlustest Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-125442-21 Pilu maardla Pilu II liivakarjääri keskkonnaloa nr VILM-039 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-129088-2 Osaühing Aaspere Agro jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/522362 väljastamine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-128257-9 OÜ Veomeister keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 18.07.2024
DM-129169-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1025114 Aleksandra Maimik 17.07.2024
DM-128917-8 Osaühingu REDSTORM Veere kalatööstuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128917-7 Osaühingu REDSTORM Veere kalatööstuse keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128917-6 Osaühingu REDSTORM Veere kalatööstuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128917-5 2010_Seletuskiri-t2isautomaatne_annuspuhastustehnoloogial_p6hinev_reoveepuhasti Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128917-4 Paikvaatlus 17.juuli_2024 Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-129168-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1025113 Kertu Rappu 17.07.2024
DM-127907-6 Orgita turbatootmisala keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-126696-15 Tuurapera turbatootmisala keskkonnakaitseloa taotluse läbivaatamise eest tasutav riigilõiv Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128599-8 Kurgsoo II turbatootmisala keskkonnakaitseloa taotluse läbivaatamise eest tasutav riigilõiv Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-127414-9 Osaühingu Karpo keskkonnakompleksloa nr 318373 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128820-6 Ala uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128786-5 Vastus kirjale 12.07.2024 nr DM-128786-4 Base Metal OÜ 17.07.2024
DM-127552-17 Riigihuvi väljaselgitamine Männiku XXI liivakarjääri keskkonnakaitseloa esmataotluse menetluses Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-129133-3 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128181-10 Riigihuvi väljaselgitamine Jägala XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluses Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-120409-16 Riigihuvi väljaselgitamine Tulisilla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluses Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-110477-23 Arvamuse küsimine maavara kaevandamise keskkonnaloa muudetud taotluse kohta Neeruti liivakarjääri mäeeraldisel Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-120408-14 Riigihuvi väljaselgitamine Altmetsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluses Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-129074-3 Liivaku V uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-129167-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1025040 Rakvere Haigla AS 17.07.2024
DM-129122-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-123496-28 Kirjavahetus Sürgavere Põllumajanduse OÜ lisaandmete osas Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128473-6 TERE aktsiaselts keskkonnaloa nr L.ÕV/325461 muutmise taotluse kohta laekunud arvamusest ning lisainformatsiooni küsimine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-123496-27 Vastus dokumendile Sürgavere Põllumajanduse OÜ 17.07.2024
DM-128768-2 AS Tartu Agro keskkonnakompleksloa nr L.KKL.TM-157495 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128820-5 Ala uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128543-8 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1025112 Aare Randla 17.07.2024
DM-129155-2 Kiirgustegevusloa nr KTL-506621/19 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-129017-5 Arvamuse küsimine Uljaste uuringuruumi uuringuloa taotluse kohta Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128990-4 Kiirgustegevusloa muutmise taotlusele lisaandmete küsimine 04.07.2024 nr DM-128990-3 Evidensia Loomakliinikud OÜ 17.07.2024
DM-129017-4 Arvamuse küsimine Uljaste uuringuruumi uuringuloa taotluse kohta Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-129017-3 Uljaste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128905-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1025094 AMESTOP OÜ 17.07.2024
DM-129052-5 Selgitus Tartu LV poolt küsitule (10.07.2024 nr 8-13.2/09695) Haage Joogid OÜ 17.07.2024
DM-128826-7 Arvamuse küsimine kaevandamisloa taotluse menetluse osas Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128989-3 Teavitus keskkonnakaitseloa taotluse esitamise kohta: Fortaco Estonia OÜ Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-129011-2 Aktsiaselts ESFIL TEHNO keskkonnakompleksloa KKL/300530 muutmistaotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-129164-1 Paikse heiteallika käitaja registreeringu taotlus T-RÕV/1025110 Eesti Juustu Tootmise OÜ 17.07.2024
DM-129163-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1025099 Elme AS 17.07.2024
DM-121779-44 Eivere veeanduritest Osaühing Eesti Killustik 17.07.2024
DM-124976-31 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024675 Leca Eesti OÜ 17.07.2024
DM-129010-3 Neitla II liivakarjääri keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 17.07.2024
DL-522169-1 Arvamuse avaldamine Kanepi Vallavalitsus 17.07.2024
DM-128218-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL/317423 nõuete läbivaatamine korrapärase kontrolli käigus ja loa nõuete muutmata jätmine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128599-7 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1025106 Kagu-Eesti Turvas AS 17.07.2024
DM-129003-3 Puuduste kõrvaldamine Sangla kütteturba tootmisala kaevandamisloa KMIN-071 muutmise taotlusel Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128223-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL/322060 nõuete läbivaatamine korrapärase kontrolli käigus ja loa nõuete muutmata jätmine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-127885-14 Arvamuse andmine Laiavangu V liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-521998 taotluse kohta Kanepi Vallavalitsus 17.07.2024
DL-042-14 Lõhkamine Reinu lubjakivikarjääris AS TREV-2 Grupp 17.07.2024
DL-042-15 Lõhkamine Reinu lubjakivikarjääris AS TREV-2 17.07.2024
DM-127168-12 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1025108 Danspin AS 17.07.2024
DM-127289-12 Halla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta kohaliku omavalitsuse arvamuse küsimine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-127885-13 Kanepi Vallavolikogu tingimusliku otsuse edastamine seisukohavõtuks Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128350-10 Eelnõule saabunud arvamuse edastamine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128976-2 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1025087 Heidelberg Materials Kunda AS 17.07.2024
DM-128222-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL-505857 nõuete läbivaatamine korrapärase kontrolli käigus ja loa nõuete muutmata jätmine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-125181-15 Vastuseks kirjale 16.07.2024 nr DM-125181-14 Raul Ermel 17.07.2024
DM-129166-1 Laukasoo turbatootmisala (LVIM-016) korrastamise projekt OÜ Inseneribüroo STEIGER 17.07.2024
DM-128456-3 Estonia põlevkivikaevanduse mäeeraldise teenindusmaa osalise korrastamise projekt Enefit Power AS 17.07.2024
DM-128863-4 Täiendavate selgituste esitamine keskkonnaloa taotluse kohta Altrix OÜ 17.07.2024
DM-129162-1 Seisukoht veekeskkonnariskiga tegevusele Muinsuskaitseamet 17.07.2024
Eelmine 1 2 3 4 5 6 .. 1005 Järgmine lk 2/1005-st. Kokku 100492 kirjet