Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128568-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024280 Hanna Lehter 23.05.2024
DM-115314-33 Osalemine Wooluvabrik OÜ veeloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu avaliku arutelul MTÜ Hoiame Loodust 23.05.2024
DM-128015-4 Arvamus Tallinn Shipyard OÜ keskkonnaloa nr KL-513294 muutmise kohta BLRT Grupp AS 23.05.2024
DM-125835-18 Tähtaja pikendamise taotlus Pärnu Haigla 23.05.2024
DM-115314-32 Taotlus avalikul arutelul osalemiseks (Wooluvabrik OÜ) Advokaadibüroo WALLESS 23.05.2024
DM-128566-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024279 Ortomax Hambaravi OÜ 23.05.2024
DM-128139-4 Mittetulundusühingu Võru Jäätmekeskus keskkonnaloa nr KL-509796 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128139-3 Vastamistähtaja pikendamine MTÜ Võru Jäätmekeskus 23.05.2024
DM-127643-20 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128371-4 Vastuskiri Eesti Keskkonnateenused AS 23.05.2024
DM-128565-1 Keskkonnaloa nr L.VV/329006 kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128350-5 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128015-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023941 Tallinn Shipyard OÜ 23.05.2024
DM-128549-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/521951 väljastamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-125357-6 Ohtu turbatootmisala korrastamistingimuste andmise täiendatud eelnõule arvamuse küsimine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128567-1 Estonia kaevanduse katlamaja põlevkiviõli mahuti avarii likvideerimise kava kooskõlastamiseks esitamine Enefit Power AS 23.05.2024
DM-109414-43 Männiku IX liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128573-1 Uuringupunktide likvideerimise akt - Muti OÜ J.Viru Markšeideribüroo 23.05.2024
DM-127841-7 Arvamuse andmine Orava V lubjakivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta Märjamaa Vallavolikogu 23.05.2024
DM-126462-14 Vastus Kobratu karjääride täiendavate selgituste taotlusele Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-127531-6 Aktsiaselts M.V.WOOL keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine: vastuskiri Lääne-Harju Vallavalitsus 23.05.2024
DM-126750-10 Pudivere dolokivikarjääri keskkonnaloa L.MK/319723 muutmine Põltsamaa Vallavalitsus 23.05.2024
DM-128241-8 Riigivara valitseja volitatud asutuse kooskõlastuse edastamine (Harku VIII uuringuruum) Maa-amet 23.05.2024
DM-122170-14 Kikepera II keskkonnakaitseloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-127772-11 Kohaliku omavalitsuse otsuse edastamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128340-4 Elering AS keskkonnaloa nr KL-521847 andmine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128483-5 Kärde uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128483-4 Kärde uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128483-3 Kärde uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128481-3 Kurista III geoloogilise uuringu loa taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-126558-11 Vaideotsus Rõuge Vallavolikogu 27.02.2024 otsuse nr 1-3/10 „Arvamus Kuiandi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta” kehtetuks tunnistamise ja uue arvamuse andmise nõudes Rõuge Vallavolikogu 23.05.2024
DM-125836-16 Uudeküla kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa nr KL-520320 andmine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-126621-10 Nõmme-Koordi II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule seisukoha küsimine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-126852-11 Kiri ülevaatuses leitud puuduste kohta (Koonga dolokivikarjäär) Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128502-2 OÜ P-TRUCKS jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-125804-21 Kiirgustegevusloa nr KTL-521075/24 andmine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-120789-22 Wastedirect OÜ keskkonnaloa nr KL-509071 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128206-3 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128563-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024278 RONK OÜ 22.05.2024
DM-128562-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024276 Tartu Vangla 22.05.2024
DM-128248-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024253 Bauroc AS 22.05.2024
DM-128474-2 LK Natura eelhinnang sisend_Avijõe sild Ülle Kass 22.05.2024
DM-128522-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/521949 väljastamine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-128154-7 Mustu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-128154-6 Mustu III uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-128154-5 Mustu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-126392-19 Aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks keskkonnaloa nr KL-521717 eelnõu ja otsuse eelnõu edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-128517-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimisest Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-128560-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024270 Tootsi Turvas AS 22.05.2024
DM-128557-1 Ilmse ebatäpsuse parandamine Osaühing Pandivere Vesi keskkonnaloas nr KL-514140 Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-128559-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024158 KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ 22.05.2024
DM-128026-11 Preedi jõe projekti lähteülesanne koos kaardiga Kalle Kroon 22.05.2024
DM-115314-31 DM-115314-19 avalik arutelu 31.05.2024 Advokaadibüroo HansaLaw OÜ 22.05.2024
DM-128552-2 Vastus Puhatu turbatootmisala tulekustutusveest Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-128482-2 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-127559-12 Korteriühistu 21.05.2024 arvamus Mati Tänav 22.05.2024
DM-128174-7 Arvamuse andmine veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelnõule Tõrva Vallavalitsus 22.05.2024
DM-128451-2 AK_MA_vastus_Lellapere_liivakarjäär_22.05.2024 Maa-amet 22.05.2024
DM-128554-1 Teavitus uue PVT-järelduse avalikustamisest ja lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-128026-10 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024249 Hõrnas MTÜ 22.05.2024
DM-127124-7 Aktsiaseltsi Pärnu Vesi lõhnaaine esinemise vähendamise kava puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-128553-1 SAMI Tootmine AS keskkonnaloa nr L.ÕV/328887 muutmine loa andja algatusel Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-128548-1 Aktsiaselts Saarte Liinid vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/330120 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-126661-15 Lõhnaaine häiringutaseme ületamisest ja vähendamise meetmetest Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-128375-3 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa nr KTL-508400/20 muutmise taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-128552-1 Puhatu turbatootmisala Mustajõgi Evelin Krekker 22.05.2024
DM-128380-4 Põltsamaa Uksetehas OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-124996-36 Taotletava Kasaritsa liivakarjääri paikvaatluse protokollist Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-128551-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024263 Ropka Autoaed OÜ 22.05.2024
DM-126833-6 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024171 Teedla Mõis AS 22.05.2024
DM-128326-5 Kiirgustegevusloa nr KTL-521893/24 andmine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-128550-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu muutmistaotlus T-RVV/1024202 GRK Eesti AS 22.05.2024
DM-127975-4 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-128329-2 Aktsiaselts METAPRINT keskkonnaloa nr L.ÕV/325055 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-128444-6 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/519591 väljastamine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-128370-3 Rapla- ja Pärnumaa maavarade teemaplaneeringu uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlusest teavitamine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-125811-11 aktsiaselts EcoPro keskkonnaloa nr L.JÄ/333209 muutmine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-122559-13 Vinni III kruusakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/324062 muutmine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-127507-9 Arvamus keskkonnaloa nr KL-521394 eelnõule Kadrina Vallavalitsus 22.05.2024
DM-128243-5 Kiirgustegevusloa nr KTL-515846/22 muutmine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-127507-8 Vastus keskkonnaloa andmise korralduse eelnõule ja keskkonnaloa eelnõule (KL-521394) Maa-amet 22.05.2024
DM-127930-8 HHLA TK Estonia AS vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/330603 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-127250-11 Põhja-Sakala Haldus AS keskkonnaloa nr L.VV/325616 muutmine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-127940-8 Arvamus Väo XIX uuringuruumi geoloogilise uuringuloa kohta Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 22.05.2024
DM-128479-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521926 väljastamine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-126491-7 Jaakna II liivakarjääri korrastamistingimuste eelnõu kohta arvamuse andmine Lääne-Nigula Vallavalitsus 22.05.2024
DM-128555-1 Päärdu II uuringuruumi puuraukude likvideerimisakt OÜ Inseneribüroo STEIGER 22.05.2024
DM-128556-1 Uuringuaukude likvideerimise akt OÜ Inseneribüroo STEIGER 22.05.2024
DL-091-7 Lõhketööd Lubja (Raikküla) paekarjääris Balrock OÜ 22.05.2024
DM-127718-11 Verston OÜ seisukoht Juuru uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluse jätkamise osas Verston OÜ 22.05.2024
DM-119595-22 Vastus selgitustaotlusele (Rabivere turbatootmisala keskkonnaloa nr Rapm-011 muutmise taotlus) Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-127394-7 Osaühing TÜRI VESI keskkonnaloa L.VV/327370 muutmise otsuse eelnõu ja eelhinnangu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 22.05.2024
DL-000895-4 IT 000895 Regione Calabria 22.05.2024
DM-127782-8 Kiirgustegevusloa taotluse vastavuse hindamine kiirgustegevuse asukohas ja lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-128444-5 RE Pärnu kolmanda silla ehitusel sulundseina eemaldamine INF Infra OÜ 21.05.2024
DM-112149-31 Taotlus vastamistähtaja pikendamiseks (DM-112149-30) VKG Kaevandused OÜ 21.05.2024
DM-128549-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1023250 Infragreen OÜ 21.05.2024
DM-127346-6 Osaühing MINTROL keskkonnaloa nr L.JÄ/332952 muutmise taotlusele lisateabe küsimine ja menetlustähtaja peatamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128254-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024255 Eesti Kalastajate Selts 21.05.2024
DM-128547-1 Raatsiotsa II kruusakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/325046 kehtivusaja pikendamine maapõueseaduse § 67 lõike 7 alusel Keskkonnaamet 21.05.2024
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 .. 976 Järgmine lk 3/976-st. Kokku 97541 kirjet