Tagasi nimekirja Teenuse info
Veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimine
Veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimine
Ei

       

          Veekeskkonnariskiga tegevuse registreering on vajalik järgmisteks tegevusteks:

 • muu veekogu kui mere süvendamine või sellise veekogu põhja 5–100-kuupmeetrise mahuga süvenduspinnase paigutamine;
 • mere süvendamine või merepõhja 50–100-kuupmeetrise mahuga süvenduspinnase paigutamine;
 • tee või raudtee koosseisu kuuluva silla või truubi ehitamine avalikult kasutataval veekogul või avalikul veekogul;
 • veekogusse 5–100 kuupmeetri tahke aine paigutamine;
 • vesiviljelus toodangu juurdekasvuga kuni üks tonn aastas, kui vesiviljelusehitise veesüsteem on pinnaveekoguga ühenduses;
 • maasoojussüsteemi veekogusse paigaldamine;
 • avatud maasoojussüsteemi läbinud põhjavee juhtimine otse põhjavette;
 • paisutuse likvideerimine või veekogu veetaseme alandamine tasemeni, milleks veeluba ei ole enam vaja;
 • teaduslikul eesmärgil ainete otse põhjavette juhtimine pinna- ja põhjavee kirjeldamiseks, kaitsmiseks või põhjaveekogumi seisundi parandamiseks koguses, mis on nimetatud otstarbel hädavajalik;
 • veealuse kultuuriväärtusega asja uputamine planeeringuga määratud alale;
 • keemilise taimekaitsevahendi veekaitsevööndis kasutamine.

 

Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluse koostamise ja esitamise juhisvideo leiab siit.

01.09.2021
Registreering
Keskkonnaamet