Tagasi nimekirja Teenuse info
Kiirgustegevusloa andmine
Kiirgustegevusluba
Jah

Kiirgustegevusluba annab õiguse läbi viia kiirgustegevust. Kiirgustegevuse alustamine või tegutsemine kiirgustegevusluba nõudval kiirgustööl ilma kiirgustegevusloata on keelatud. Kiirgustegevusluba on vaja järgmisteks tegevusteks (KiS § 68 lg 1):

  1. tuumkütusetsükli mis tahes rajatise ekspluateerimiseks, sulgemiseks ja dekomissioneerimiseks;
  2. radioaktiivse aine ja seda sisaldavate toodete tootmiseks, kasutamiseks, hoidmiseks ning veoks, sealhulgas sisse- ja väljaveoks;
  3. elektrikiirgusseadmete kasutamiseks ja hoidmiseks;
  4. radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks ja veoks;
  5. suurenenud looduskiiritusega seotud tegevuseks, mille korral looduslikest radionukliididest põhjustatud kiirgus on kiirgusohutuse seisukohalt oluline.

Kiirgustegevusluba on vaja ka kiirgusallika (k.a elektrikiirgusseadme) paigaldamiseks, remontimiseks ja hooldamiseks. Remondi-ja hooldustööd, mis ei ole seotud kiirgusallika kiirgust tekitavate osadega, tohib teha kiirgustegevusloata.

Kiirgustegevusloa andmine otsustatakse 90 päeva jooksul nõuetekohaste taotluse ja dokumentide saamisest arvates. Kui kiirgustegevusluba taotletakse suure ohuga kiirgustegevuseks, võib Keskkonnaamet eelnimetatud tähtaega pikendada kuni 90 päeva võrra. Kui Keskkonnaamet määrab taotlejale tähtaja kiirgustegevusloa taotluse materjalides puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra. Täiendav info on leitav Keskkonnaameti kodulehelt - https://keskkonnaamet.ee/keskkonnakasutus-keskkonnatasu/kiirgus/kiirgustegevus-ja-kiirgustegevusluba

 KOTKAS-e üldise kasutajakeskse juhend leiab siit.

01.01.2017
Luba
Keskkonnaamet

Kiirgusseadus
Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Riigilõivuseadus
Haldusmenetluse seadus
Keskkonnaministri määrus nr 60

Alates 01.07.2020 on „Riigilõivuseaduse“ § 131 kohaselt:

  • riigilõiv kiirgustegevusloa taotlemise läbivaatamise eest  315 eurot;
  • riigilõiv kiirgustegevusloa muutmise taotluse läbivaatamine eest 150 eurot.

 

Inventuuri andmete esitamise kohustus
Kiirgustöötaja isikudooside seireandmete esitamise kohustus