Tagasi nimekirja Teenuse info
Kiirgustegevusloa muutmine
Kiirgustegevusloa muutmine
Jah

Kiirgustegevusloa omaja esitab Keskkonnaametile keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu taotluse, kui ta kavatseb:

  1. kasutusele võtta uue või täiendava kiirgusallika;
  2. muuta kiirgustegevusloas märgitud kiirgusallika andmeid või lõpetada selle kasutamise;
  3. anda kiirgusallika üle teisele isikule või ladustada selle radioaktiivse jäätmena;
  4. muuta kiirgustegevusloaga määratud kiirgustegevust, tekkivate radioaktiivsete jäätmete käitlemise viise, piirkoguseid või ladustuskohta;
  5. muuta kiirgustegevuse toimumise kohta, rajatisi või ruume;
  6. võtta tööle uue kiirgusohutuse spetsialisti;
  7. muuta muul viisil oluliselt loas kirjeldatud kiirgustegevust.
Kui tegemist on ülaltoodud punktides 1, 4, 5 või 7 sätestatud kiirgustegevuse muutusega, siis vastavalt riigilõivuseadusele tuleb kiirgustegevusloa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasuda riigilõiv 150 eurot eelviimase sammuna enne kiirgustegevusloa muutmise taotluse esitamist läbi infosüsteemi KOTKAS

Kiirgustegevusloa muutmise taotlemisel:
  1. ülaltoodud punktides 1, 3, 4, 5 ja 7 nimetatud juhul otsustab Keskkonnaamet kiirgustegevusloa muutmise 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates;
  2. ülaltoodud punktides 2 ja 6 nimetatud juhul otsustab Keskkonnaamet kiirgustegevusloa muutmise 5 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.
Kui kiirgustegevusloa omaja teavitab Keskkonnaametit ülaltoodud punktides 1, 4, 5 või 7 nimetatud muudatustest ning tegemist on kiirgusohutuse seisukohast olulise muudatusega otsustab Keskkonnaamet 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase teate saamisest selle edasise menetlemise uue kiirgustegevusloa taotlusena. Otsusest teavitatakse taotlejat viivitamatult.

Kui Keskkonnaamet määrab taotlejale tähtaja kiirgustegevusloa muutmise taotluse materjalides puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.
01.04.2018
Luba
Keskkonnaamet