Tagasi nimekirja Teenuse info
Jäätme-, veekasutuse ja välisõhu saastamisega seotud aruande kontrollimine
Aastaaruanded
Ei

Aastaaruannete kaudu kogutakse üleriigiliselt vajalikku keskkonnaalast informatsiooni. Kogutud andmete alusel valmib Eesti keskkonnaseisundi ülevaade ning koostatakse rahvusvahelisi ning siseriiklikke aruandeid ja teabematerjale. Alates 2020 saavad kõik keskkonnakaitseloa omanikud oma jäätme-, veekasutuse ja välisõhu saastamisega seotud aruandeid esitada keskkonnalubade infosüsteemis KOTKAS.

 • KOTKAS infosüsteemi esmakordsel sisenemisel tuleb esmalt juhatuse liikme(te)l sõlmida kasutusleping. Selleks siseneda liikme(te)l ID-kaardi või mobiil-ID-ga keskkonda, valida sealt ettevõtte nimi, kelle seadusjärgse esindajana (esindusõigusi kontrollitakse äriregistrist) toimetada soovitakse ning allkirjastada infosüsteemi kasutamise tingimuste nõusolek (kasutusleping). Kasutuslepingu sõlmimist küsib süsteem automaatselt pärast rolli valiku tegemist.
 • Pärast kasutuslepingu sõlmimist on võimalik asuda aastaaruannet esitama.
 • Kui juhatuse liige soovib volitada teist isikut edaspidi toimetama infosüsteemis, tuleb koostada vastav volitus. Selleks klõpsata TÖÖLAUD > Volitused või ka Halda volitusi > Lisa uus volitus. Volitus(t)e lisamise järgselt on võimalik asuda volitatud isikul aastaaruannet esitama.
 • Aastaaruannet saab esitada plokis AASTAARUANDED > Lisa uus aastaaruanne > aruande liik.

JÄÄTMEARUANNE

Jäätmearuanne tuleb esitada hiljemalt 31. jaanuariks.

Jäätmearuande esitavad isikud, kellele on väljastatud:

 • jäätmekäitlemise registreering
 • keskkonnaluba (endise nimega jäätmeluba) KeÜS § 41 tähenduses
 • keskkonnakompleksluba

Jäätmearuannet ei pea esitama järgmised jäätmekäitleja registreeringu omajad:

 • jäätmete vahendajad
 • jäätmete edasimüüjad

Jäätmearuannet saab esitada kahel viisil:

 • sisesta jäätmearuanne otse KOTKAS infosüsteemi või
 • sisesta jäätmearuanne MS Exceli impordivormiga KOTKAS infosüsteemi.

NB! Registreeringu omajana tuleb valida aruande liigiks „Jäätmearuanne“, aastaks „2021“ ning valida käitluskoht. Kui käitluskohta registris ei tuvastatud võtke ühendust Keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna peaspetsialistiga: jaatmekaitluskohad@envir.ee

Juhul kui 2021 aastal jäätmekäitlusalast tegevust ei toimunud, tuleb KOTKASe kaudu esitada ka 0-aruanne ehk jäätmekäitlusalaseid liikumisi ei kajastata ning kinnitatakse tühi vorm (st täidetakse tiitelleht).

Abimaterjalid

VEEKASUTUSE ARUANNE

Keskkonnakaitseluba omav vee erikasutaja peab esitama keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS kaudu põhja- ja pinnavee võtmisega ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimisega, meres süvendamisega seotud tegevuse aruande. Veekasutuse aastaaruanne tuleb Keskkonnaametile esitada järgneva aasta 15. veebruariks.

Ühe loa kohta esitatakse üks aruanne. Kui aruandeaastal kehtis loast mitu verisooni (st toimus loa muutmine), siis esitatakse aruanne viimase kehtinud perioodi kohta. Aruande vormil on osad andmed eeltäidetud. Eeltäidetud andmed pärinevad loalt ja kvartaalselt esitatavatelt deklaratsioonidelt. Palju aruande täitmist abistavat teksti on toodud tabelite sisse ning infomullidena andmeväljade kõrvale.

Abimaterjalid


VÄLISÕHU SAASTAMISEGA SEOTUD TEGEVUSE ARUANNE

Keskkonnakaitseluba omav paikse heiteallika valdaja ja paikse heiteallika käitaja registreeringut omav käitaja peab esitama välisõhu saastamisega seotud tegevuse aruande Keskkonnaametile aruandeaastale järgneva aasta 31. jaanuariks.

Paikse heiteallika käitaja registreeringut omav käitaja peab esitama aastaaruande Keskkonnaametile iga kolmanda kalendriaasta kohta sellele aastale järgneva aasta 31. jaanuariks. Esmakordse aruande esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2021. Järgmine aruandeaasta on 2023 ja aruande esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2024. Seejärel esitatakse aruanne igal kolmanda kalendriaasta kohta sellele järgneval aastal olenemata paikse heiteallika käitaja registreerimise kuupäevast.

Andmete kogumisel aruannete koostamiseks peab heiteallika valdaja kasutama parimat olemasolevat informatsiooni, mis sisaldab mõõtmistulemusi, andmeid eriheidete, materiaalse bilansi ja kaudse seire kohta ning arvutusi, eksperdihinnanguid ja muud teavet, mis on kooskõlas rahvusvaheliselt heaks kiidetud meetoditega. Aruandes esitatakse andmed iga saasteaine heitkoguse kohta eraldi.

Abimaterjalid

01.01.2020
Keskkonnaagentuur