Kaevandamise väikelubade taotlemine muutus lihtsamaks
15.07.2020 10:58

Alates 15. juulist 2020 saab kaevise kasutamise, väikesaartel kaevandamise ja maapõue uuringulube taotleda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. Varem väljastatud lubade andmed on juba uude süsteemi kantud. 
 
„Kõige olulisem on, et nüüd on kõik maapõue kasutamist reguleerivad load ja andmed kättesaadavad ühest kohast ning lubade menetlus on hõlpsam ja läbipaistvam. Inimeste huvi maapõue kasutamise vastu järjest kasvab, seega on keskkonnateabe kättesaadavus selles valdkonnas väga oluline,“ seletas Keskkonnaameti keskkonnaosakonna juhataja Rein Kalle.

  • Kaevise tarbimise või võõrandamise luba on vaja ettevõtetel ja eraisikutel, kes soovivad kasutada ehitise püstitamise (näiteks nagu kraavi, vundamendi või allmaaehitise rajamisel), maaparandustööde või põllumajandustööde käigus tekkivat ja üle jäävat kaevist.
  • Maavara või maavarana arvele võtmata kivimi ja setendi võtmise luba saab taotleda vaid kohalik omavalitsus püsiasustusega väikesaarel kaevandamiseks. Need on mõeldud selleks, et võimaldada maapõue kasutamist püsiasustusega väikesaartel. 
  • Üldgeoloogilise uurimistöö luba on vajalik taotleda, kui soovitakse maapõue geoloogiliselt uurida näiteks maapõue geoloogiliseks kaardistamise või teadustöö eesmärgil.
  • Geoloogilise uuringu luba taotlevad peamiselt ettevõtjad, kes on huvitatud kaevandamisest.

Taotluste esitamiseks tuleb esmakordsel KOTKAS-e infosüsteemi sisenemisel allkirjastada kasutusleping ja vajadusel teha volitused. Tehniliste murede korral abistab Keskkonnameti klienditugi telefonil 662 5999 või e-aadressil [email protected]
 
Enne KOTKAS-e kasutuselevõttu tuli taotlused esitada Keskkonnaametile paberkandjal või e-postiga ning Keskkonnaameti spetsialistid kandsid taotluse andmed lubadele käsitsi. Taotluste ja lubade andmed on olnud avalikkusele küll kättesaadavad, kuid neid pidi eraldi küsima mitmest infosüsteemist.
 
Keskkonnaotsuste infosüsteem KOTKAS on keskkonnalubade infosüsteem, millele arendatakse järjest uusi ülesandeid, et ettevõtja või eraisik saaks hallata kõiki lubade menetlusega seotud andmeid mugavalt ühes veebikeskkonnas. Kõikide teenuste kohta saab lugeda KOTKAS-e lehelt https://kotkas.envir.ee/public/services. Järgmise sammuna hakatakse arendama keskkonnaregistreeringute osa vee-, välisõhu- ja jäätmete valdkonnas. KOTKAS-e arendamine on seotud Vabariigi Valitsuse nullbürokraatia programmiga.

Lisateave:
Rein Kalle
Keskkonnaameti keskkonnaosakonna juhataja
[email protected]
506 3384