Keskkonnamõju hindamise register nüüd KOTKASes
01.12.2022 13:13
Keskkonnaameti algatatud või heaks kiidetud keskkonnamõju hindamise aruanded (KMH) ning keskkonnamõju hindamise strateegilised aruanded (KSH) kolisid keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS. Uues registris on loodud mitmeid uusi funktsioone, näiteks kaardirakendus erinevate keskkonnamõju hindamise aktide leidmiseks. 

Varem sai avalikkus aruannetega tutvuda Keskkonnaameti keskkonnateenuse portaali kaudu. Seni kasutati Keskkonnaametis algatatud või heaks kiidetud KMH ja KSH aruannete ja neid koostanud ekspertide info koondamiseks keskkonnalubade infosüsteemi KLIS2, mis on aga kavas sulgeda.

Keskkonnamõju hindamisi algatavad ja viivad läbi erinevad otsustajad. Olenevalt taotletavast tegevusloast või koostatavast planeeringust või kavast võib otsustajaks olla kas Keskkonnaamet, kohalikud omavalitsused, Transpordiamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet või muu asutus. Uuest registrist infosüsteemis KOTKAS leiab ainult Keskkonnaameti KMH/KSH aruanded. Teiste otsustajate KMH/KSH aruanded on leitavad otsuse teinud asutuste dokumendiregistrite kaudu. Kehtivate planeeringute KSH aruanded on edaspidi leitavad planeeringute andmekogu kaudu.

Uus register pakub uusi lisavõimalusi, näiteks on loodud kaardirakendus erinevate KMHde leidmiseks. Lisaks on keskkonnakaitselubade menetlused ja nende raames läbiviidud keskkonnamõju hindamise info ning aruanded  nüüdsest uues registris seostatud. 

Keskkonnamõju hindamise menetlus toimub jätkuvalt dokumendihaldussüsteemi kaudu. Keskkonnaameti klientidele registriga seoses lisakohustusi seega ei lisandu.

KLIS 2 kaudu on senini olnud leitavad Keskkonnaametis heakskiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH/KSH aruanded. See tähendab aruandeid, mis on valminud alates 2009. a veebruarist kuni selle aasta suveni. KOTKASesse on üle kantud enamik Keskkonnaameti poolt heaks kiidetud aruannetest. Mõned vanematest aruannetest võivad uues registris jääda leidmata.